Best Online News From Nepal

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भागभवेत।
ऊँ शांतिः शांतिः शांतिः

अर्थ – “सबै खुसी हुन, सवै रोग मुक्त रहुन, सबै मङ्गलमय घटनाका   साक्षी बनुन र  कोहि पनि  दुःख को भागी  हुन नपरोस”Om_symbol.svg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *