Best Online News From Nepal

गायत्री मन्त्र

पं रुद्रमणि अधिकारी me

 

ॐ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात् ।

अन्वयः-

ॐ, भूः, भुवः, स्वः, सवितुः, देवस्य, वरेण्यम्, भर्गः, तत्, धीमहि, यः, नः, धियः, प्रचोदयात् ।

अर्थ –

ॐ – जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनै अवस्थामा साक्षी स्वरुप भै रक्षा गर्ने,
भूः – पृथिवीमा अग्नि स्वरुपले रहने,
भुवः – आकाशमा वायु स्वरुपले रहने,
स्वः – र्स्वर्गमा सूर्य स्वरुपले रहने, (हे परमेश्वर !)
सवितुः – समस्त विश्वमा चेतन स्वरुपले रही सत्कार्यमा प्रेरणा दिने,
देवस्यः – अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड रचना गरेर अनन्त लीला गर्ने (हजुरको)
वरेण्यम् – सबैले वरण (स्वीकार) नगरी नहुने,
भर्गः – जन्म र मरणको बीज भुटेर मुक्ति दिने,
तत् – त्यो ज्योति स्वरुपको,
धीमहि – ध्यान गरिरहन सकौं, (सधैं सम्झना गरिरहन सकौं )
यः – जुन हजुरले,
नः – हामी सबैको,
धियः – चित्तका वृत्तिहरुलाई,
प्रचोदयात् – असल कर्ममा लागि रहने प्रेरणा दिनुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *